Procesbegeleiding en advisering

Herken je het… dat je als gemeente moeizamer functioneert?
Dat interne verschillen toe- en onderling meeleven afnemen?
Je ziet en merkt het:
 • Je gemeente heeft behoefte aan elan en koers
 • Je verlangt naar meer gezamenlijkheid en gesprek
 • Gesprek tussen mensen die verschillend denken lukt niet
 • Als kerkenraad wil je leiding geven, maar je gezag neemt af
Bureau Kerkwerk is opgericht om een kerk als gemeenschap en het leiderschapsteam daarbinnen te begeleiden en te ondersteunen.
We helpen de gemeenschap als geheel met bezinning en keuzes maken.
In dat proces helpen we zoeken naar een nieuwe balans, een duidelijke toekomstvisie en concrete vertalingen naar praktisch beleid.
Wat kerkwerk bijzonder maakt is het door elkaar lopen van allerlei processen. Zakelijke en rationele onderdelen, emotionele en spirituele kanten, organische en organisatie aspecten.
Onze begeleiding is gericht op draagvlak-verbreding, gezamenlijke koersbepaling en de praktische uitwerking van ideeën en besluiten.

KerkProject.nl is de onze website voor gemeenteprojecten en 40dagen thema’s. Via de site kunnen we – in overleg met een gemeente – ook langere begeleidingstrajecten vorm geven, incl. beveiligde inlog voor gemeenteleden (AVG-proof) en alle benodigde info, agenda en materialen.

Onze teamleden werken als

 
 

In overleg met de kerkenraad :

 • Gemeentebreed werken aan visievorming en -beleid
 • Gezamenlijk werken aan een betere sfeer
 • Het onderlinge (geloofs)gesprek vorm geven
 • Een nieuwe koers helpen zoeken en vorm geven
 • Begeleiden bij fusie of sluiting

 

We hebben tools ontwikkeld die gemeentebreed kunnen worden ingezet om mensen weer met elkaar (doel)gericht in gesprek te brengen op een veilige en opbouwende manier.

 

Soms is het nodig dat iemand van buiten tijdelijk begeleidt…

 • Situaties zijn complex en vragen deskundigheid en tijd…
 • Je bent als kerkenraad partij / wilt meedoen in ‘t proces…
 • Gemeenteleden vertrouwen de leiding niet meer…

 

Wij zien de gemeente als een gezinssysteem. Elk deel van de gemeente reageert op andere delen. De samenhang en sfeer krijgen kleur in de interactie.

Externe begeleiders kunnen als betrokken buitenstaanders een rol spelen waar leden van het gezin zelf geen ruimte voor krijgen.

 

Kerkleden staan steeds voor nieuwe uitdagingen. Ze worden amtsdrager, pastoraal werker of ze gaan met jongeren aan de slag… En er zijn kringleiders nodig en mensen die beter willen leren luisteren of voorzitten of een Bijbelverhaal vertellen…

 

Bureau Kerkwerk geeft in kerken professionele training en toerusting in

 • Vergadertechniek en kringleiding
 • Feedback geven, samenvatten en andere vaardigheden
 • Vaardigheden om gesprekken goed te voeren
 • Mensen tevoorschijn luisteren
 • Gespreksvaardigheden voor beroepskrachten
 • Trainingen op maat

  

Soms heb je tijdelijk iemand nodig

 • als een vaste kracht tijdelijk niet kan werken
 • als speciale interim-vaardigheden gewenst zijn
 • als je iemand (nog) niet in vaste dienst wilt nemen

 

Bureau Kerkwerk levert en regelt mensen die

 • zorgen dat (crisis) pastoraat, catechese e.d. doorgaan
 • er tijdelijk een bekwame (bege)leider komt
 • als zzp-er werken met jongeren, pastoraat, coördinatie

 

Wil je hiervan de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op!

Ons netwerk is groot, we kennen de ins-en-outs van personeelsbeleid in de kerk. En we zijn zelf op dit terrein al jaren actief.

 

Soms is er werk wat extra is of tussendoor moet en wat specifieke deskundigheid en ervaring en/of een professionele distantie vraagt. Denk aan

 • Voorzitterschap in een ingewikkelde vergadering
 • Een gemeenteavond invullen
 • Een gemeenteproject opzetten, inrichten en begeleiden
 • Een bezinningsweekend (mee)organiseren, inhoudelijk voorbereiden en leiden

 

In overleg kan er veel en ook verwijzen we graag verder!

We hebben ervaring met

weerbarstigheid, harde standpunten
fikse verschillen van inzicht
kerkenraden die geen leiding
meer mogen geven

 

We zijn actief in kerken

waar leden vertrekken
jongeren afhaken
kringen niet goed functioneren
de onderlinge omgang beter kan