Personeel

Soms heb je in de kerk voor een tijdje extra menskracht nodig. Of je wilt mensen (laten) trainen om hun werk als diaken, pastoraal werker of catecheet nog beter te doen. Bureau Kerkwerk heeft een vast netwerk van mensen die (tijdelijk) inzetbaar zijn.

Onze teamleden werken als

[lvca_tabs style=”style8″ highlight_color=”#1e73be” mobile_width=”600″][lvca_tab tab_title=”Procesbegeleider”] 

In overleg met de kerkenraad :

 • Gemeentebreed werken aan visievorming en -beleid
 • Gezamenlijk werken aan een betere sfeer
 • Het onderlinge (geloofs)gesprek vorm geven
 • Een nieuwe koers helpen zoeken en vorm geven
 • Begeleiden bij fusie of sluiting

 

We hebben tools ontwikkeld die gemeentebreed kunnen worden ingezet om mensen weer met elkaar (doel)gericht in gesprek te brengen op een veilige en opbouwende manier.[/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Betrokken externe”] 

Soms is het nodig dat iemand van buiten tijdelijk begeleidt…

 • Situaties zijn complex en vragen deskundigheid en tijd…
 • Je bent als kerkenraad partij / wilt meedoen in ’t proces…
 • Gemeenteleden vertrouwen de leiding niet meer…

 

Wij zien de gemeente als een gezinssysteem. Elk deel van de gemeente reageert op andere delen. De samenhang en sfeer krijgen kleur in de interactie.

Externe begeleiders kunnen als betrokken buitenstaanders een rol spelen waar leden van het gezin zelf geen ruimte voor krijgen.[/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Trainer of toeruster”] 

Kerkleden staan steeds voor nieuwe uitdagingen. Ze worden amtsdrager, pastoraal werker of ze gaan met jongeren aan de slag… En er zijn kringleiders nodig en mensen die beter willen leren luisteren of voorzitten of een Bijbelverhaal vertellen…

 

Bureau Kerkwerk geeft in kerken professionele training en toerusting in

 • Vergadertechniek en kringleiding
 • Feedback geven, samenvatten en andere vaardigheden
 • Vaardigheden om gesprekken goed te voeren
 • Mensen tevoorschijn luisteren
 • Gespreksvaardigheden voor beroepskrachten
 • Trainingen op maat

[/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Tijdelijk personeel”]  

Soms heb je tijdelijk iemand nodig

 • als een vaste kracht tijdelijk niet kan werken
 • als speciale interim-vaardigheden gewenst zijn
 • als je iemand (nog) niet in vaste dienst wilt nemen

 

Bureau Kerkwerk levert en regelt mensen die

 • zorgen dat (crisis) pastoraat, catechese e.d. doorgaan
 • er tijdelijk een bekwame (bege)leider komt
 • als zzp-er werken met jongeren, pastoraat, coördinatie

 

Wil je hiervan de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op!

Ons netwerk is groot, we kennen de ins-en-outs van personeelsbeleid in de kerk. En we zijn zelf op dit terrein al jaren actief.[/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Deskundige”] 

Soms is er werk wat extra is of tussendoor moet en wat specifieke deskundigheid en ervaring en/of een professionele distantie vraagt. Denk aan

 • Voorzitterschap in een ingewikkelde vergadering
 • Een gemeenteavond invullen
 • Een gemeenteproject opzetten, inrichten en begeleiden
 • Een bezinningsweekend (mee)organiseren, inhoudelijk voorbereiden en leiden

 

In overleg kan er veel en ook verwijzen we graag verder![/lvca_tab][/lvca_tabs]

We zetten mensen in

bij langdurige ziekte, crisispastoraat,
als tijdelijk kerkelijk werker of jeugdwerker,
traject-begeleider in ingewikkelde situaties
of adviseur van een pioniersplek.

We zijn ook actief met

coaching van predikant en kerkelijk werker
begeleiding van kerkplanters en
training van ambtsdrager, catecheet, pastoraal werker en gespreksleiders